Tüketici İşlemi – Hatalı Tıbbı Müdahale

ÖZET       : Davacının tüketici, davalıların hizmeti sağlayıcısı olduğuna göre hatalı tıbbi uygulamadan doğan işlem bu haliyle tüketici işlemidir. Davaya bakmakla görevli mahkeme Tüketici Mahkemesidir.
(Yargıtay 13 HD, 2016/28527 E, 2019/12864 K)

İçtihat Metni 

T.C. YARGITAY

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/28527

Karar         : 2019/12864

Tarih         : 19.12.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, böbrek sancıları nedeniyle davalı şirkete ait … …Park hastanesine gittiğini, yapılan tetkikler ve tahliller sonucu böbreğinde taş olduğu ve bunun lazer yöntemi ile alınacağını söylediklerini, 29/06/2013 tarihinde hastaneye yatıp aynı gün ameliyat olduğunu, ameliyatı üroloji doktoru diğer davalı …’ın yaptığını, ameliyat esnasında davacının mesane kanalının koparıldığını ve böbreğinin alınmak zorunda kalındığını, davacının bundan sonraki yaşamını tek böbrekle sürdürmeye mahkum edildiğini ileri sürerek 100.000,00 TL manevi tazminatın davalıların müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

6502 sayılı Yasanın 73. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı Yasada düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığı tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 Sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici, diğer tarafın ise satıcı, sağlayıcı ya da müteşebbis olması gerekir.

Eldeki dava 6502 sayılı TKHK’nun yürürlüğe girdiği 28.5.2014 tarihinden sonra açılan … hizmetinden kaynaklanan tazminata ilişkindir. Davacının tüketici, davalıların da … hizmeti sağlayıcısı olduğuna göre hatalı tıbbi uygulamadan doğan işlem bu haliyle tüketici işlemidir. Davaya bakmakla görevli mahkeme Tüketici Mahkemesidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakılması gerekirken, Asliye Hukuk Mahkemesi olarak davaya bakılması ve karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Bozma nedenine göre davalıların temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 1.707,75 TL harcın davalı …’a, 1.707,75 TL harcın davalı … Rezonans … Hizmetleri ve Turizm A.Ş.’ye (…Park Hastanesi) iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*