Ölümün önceki hastalıkla İlliyet Bağı

ÖZET: Ölüm olayı ile poliçe imzalanmadan önceki hastalıklar arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı hususunun tereddüde yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi yönünde ATK’dan ayrıntılı gerekçeli rapor alınması 
(Yargıtay 4 HD, 2021/2343 E, 2022/652 K)

Yargıtay 4 Hukuk Dairesi

2021/2343 E.

2022/652 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 12/06/2019 gün 2016/19257, 2019/7398 sayılı kararı ile” .. davacının tüm tıbbi tedavi evrakları da getirtilerek, poliçenin imzalanmasından önceye dayalı epilepsi rahatsızlığı olup olmadığının, ölüm olayı ile poliçe imzalanmadan önceki hastalıklar arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı hususunun tereddüde yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi yönünde ATK’dan ayrıntılı gerekçeli rapor alınıp belirtilen hususlar değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği ve davalı tarafın ıslah dilekçesinin zamanaşımına uğradığı ile ilgili itirazı yönünde olumlu ya da olumsuz karar verilmeksizin mahkemece hüküm tesisi doğru görülmediği” gerekçesiyle mahkeme kararı bozulmuştur.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama, iddia, savunma,  toplanan delillere göre; Davanın kısmen kabulüne, 29.226,56 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, bozmaya uygun karar verilmiş olmasına, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekili ve davalı vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 26,30 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan ve aşağıda dökümü yazılı 1.496,46 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 19/01/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*